Merawat Asa

Pancasila
________________________________________

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yang diawali dengan imbuhan ke dan akhiran an. Yang Maha Esa, dalam Qs. Al-Ikhlas : 1-4 
Katakanlah (Muhammad) "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip Kemanusiaan adalah manusia yang satu dapat membuat manusia lainya senang dan bahagia.

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa kemanusiaan  dari kata "Manusia" yang diberi pengetahuan ke dan akhiran an, maka terbentuklah kata Kemanusiaan. Kemanusiaan adalah kata sifat, sementara manusia adalah sosok atau bentuk yang memiliki sifat. 
.

Dalam memutuskan suatu permasalahan, baik menyangkut permasalahan kehidupan manusia di dunia maupun kelak diakhirat. Hendaklah setiap keputusan harus diputuskan dengan adil, untuk suatu keputusan didapat dan diputuskan dengan adil, maka pemberi keputusan (pemimpin/hakim), hendaklah orang-orang yang benar-benar adil. Rasulullah Saw diberi gelar Al-Amin artinya dapat dipercaya, disebabkan beliau adalah pemimpin yang adil dalam memutuskan persoalan manusia di dunia dan akhirat.
Berkaitan dengan akhlak, bukankah akhlak beliau adalah Al-Qur'an itu sendiri.

Maka sesungguhnya, sifat manusia berkaitan adil dan beradab hanyalah milik para Nabi dan Rasul.

3. Persatuan Indonesia
Persatuan berasal dari kata satu. Satu dapat berarti tunggal dan satu dapat berarti jamak (lebih dari satu). Paham kan

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan.

Rakyat (manusia), harus dipimpin oleh orang-orang yang selalu menggali ilmu pengetahuan (maknanya, rakyat harus mau dipimpin oleh orang berilmu dan pemimpin itu memang harus berilmu), dimana ilmu sebagai rencana dan ilmu sebagai perencanaan, berkaitan dengan visi-misi dan tujuan. 

Oleh sebab itu, setiap pemimpin yang berilmu akan menjadi bijaksana dalam memutuskan sesuatu persoalan. Dalam suatu Permusyawaratan sebagai wujud perwakilan, maka setiap pemimpin dituntut untuk memaparkan ilmu rencana dan perencanaan yang telah disusun dengan baik dan matang. Setiap rencana dan ilmu perencanaan yang disusun oleh pemimpin harus terdapat di dalamnya visi-misi dan tujuan yakni terangkatnya harkat dan martabat manusia yang dipimpinnya. 

Proses Musyawarah mufakat terjadi sebagai bentuk perwakilan dari setiap pemimpin yang memiliki ilmu kepemimpinan dan orang-orang yang dipimpinnya.

Tahukah dirimu, siapa yang kamu wakili, ilmu kepemimpinan apa yang kamu miliki, dan apa rencana dan perencanaamu untuk mengangkat harkat dan martabat rakyatmu.?

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebut saja keadilan berkaitan dengan harta, lalu siapa manusia terkaya di bumi.?

Kita sebut saja, KARUN
Beliau telah meninggal, dibenamkan kebumi oleh Allah SWT, karena sifat-sifat buruk manusia terdapat padanya.
Maka sesungguhnya tidak ada lagi orang terkaya dibumi.

Semoga dipahami
Pertanyaanya adalah dari apa yang sedikit dijelaskan diatas, bahwa Pancasila memiliki 5 sila.
1. Sila pertama : berkaitan dengan Allah SWT, nama-namanya dan sifat-sifatnya.
2. Sila kedua : berkaitan dengan sifat-sifat Para Nabi dan Rasul.
3. Sila ketiga : bahwa untuk menjalani hidup dan kehidupan membutuhkan harta, diatas harta ada ilmu, diatas ilmu terdapat adab.
4. Sila keempat : berkaitan dengan pemimpin yang mewakili (Ras, Suku dan Agamanya masing2).
5. Sila kelima : berkaitan dengan harta

Dalam menjalani kehidupan di dunia, kehidupan membutuhkan harta (apakah dirimu kaya), diatas harta ada ilmu (apakah kamu berilmu untuk mewakili kelompokmu), diatas ilmu terdapat adab, (apakah dirimu adil dan beradab, sementara sifat itu hanya dimiliki para nabi dan rasul). 

Dalam menjalani hidup dan kehidupan di Indonesia yang negaranya berdasar atas pancasila, dirimu termasuk dalam nomor keberapa dari Pancasila.?

Nilai-nilai Pancasila jika dikaji balik
5. Keadilan sosial 
Harta itu penting, namun satu tingkatan dibawah ilmu (sila ke-4), dan Harta itu, 4 tingkat dibawah adab (sila ke-2).

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat (ilmu) dalam Permusyawaratan perwakilan.
Ilmu itu penting, sebab dia diatas harta (sila ke-4), namun, dua tingkatan dibawah adab (sila ke-2), dan harta 4 tingkat dibawah adab (sila ke-5).

3. Persatuan adalah tempat dimana bertemunya harta, ilmu dan adab untuk saling menjaga dan saling memperkuat.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Adab itu sangat penting, ilmulah yang membentuk adabmu dan hartalah yang menjadikanmu beradab.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Semoga Allah SWT memberi Rahmat, dan semoga bermanfaat